martes, 23 de abril de 2013

Unha achega ao patrimonio de Lugo

Marta Arias López
CC BY-NC-SA

(1)Título do proxecto
Unha achega ao patrimonio de Lugo

 (2) Producto final desexado
Traballo individual no que o alumnado presentará un informe nunha pequena presentación en, presentación PowerPoint ou Prezzi sobre a realización do itinerario no que abarcará  os seguintes aspectos: ruta seguida, o aprendido, o que máis gustou, dificultades atopadas, selección de fotos, esquemas, conclusións individuais anotadas no caderno de traballo, etc.
Traballo en grupo: A partir da información recollida e traballada durante o itinerario elaborarán unha labor de síntese final no que elaborarán:
·         Video, mural dixital cos monumentos e elementos característicos do patrimonio de Lugo con todas as gravaciones e fotografías do recorrido (patrimonio relixioso, edificios civís, patrimonio inmaterial, …).
·         Elaboración dun decálogo con normas para defensa e contribución á conservación e mellora do noso patrimonio
·         Gravacións con entrevistas a personaxes da zona.
·         Elaboración dunha guía turística da cidade de Lugo
·         Deseño dunha web en ExeLearning, wiki, blog... na que subirán información sobre os aspectos traballados, decálogo, guía , mural dixital, galería de imaxes, videos, álbum fotográfico en Flick e mapa colaborativo en google Maps dos monumentos, edificios reperesentativos...
Traballo individual. Actividade de valoración da saída: resposta a un cuestionario no que reflexe o grao de interese, duración, secuenciación, amenidade, valor como fonte histórica, artística, traballo individual, traballo grupal e propostas de mellora.(3) Contexto e xustificación do proxecto en relación cas competencias básicas, o currículo e as necesidades e intereses do alumnado
Este proxecto está dirixido a alumnado de ensino secundario aínda que se pode adaptar para o terceiro ciclo de primaria e o tratamento será interdisciplinar intentando integrar todas as áreas e materias.

(3.1) Relación entre a secuencia de traballo e as competencias básicas
Competencia social e cidadá na medida en que se traballa en grupo, respeto ao equipo, aceptación de responsabilidades, de normas,  valoración do patrimonio e propostas para a súa conservación, recoñecemento e valoración dos achádegos do pasado.
Competencia lingüiística nas elaboración de textos, redacción, exposición, interpretación…
Competencia cultural e artística na realización de murais dixitais, presentación, guías turísticas
Competencia matemática na resolución de problemas da vida cotiá
Tratamento da información e competencia dixital na utilización e coñecemento das ferramentas web 2.0, uso de recursos con licenzas CC e citas.
Competencia para aprender a aprender na busca de información, selección, organización, clasificación, síntese (esquemas, gráficos, resumos, presentación…)
Autonomía e iniciativa persoal na toma de decisión nos traballos individuais e grupais, avaliación e coavaliación cos demais.
Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico situando os distintos elementos patrimoniais no plano, mapas (Google Maps, Google Earth) e manexo destas ferramentas.
Competencia tratamento da información e competencia dixital ao traballar coas distintas aplicación da web 2.0, busca de información na rede…

(3.2) Relación entre a secuencia de traballo e as materias ou áreas de coñecemento
As secuencias de traballo irán relacionadas coas materias e áreas a traballar
Enunciados de problemas matemáticos a resolver relacionados coa temática (matemáticas)
Busca e lectura de información en distintos soportes, redacción, exposición oral… nos distintos idiomas (linguas).
Realización de murais dixitais (plástica)
Cartografía, historia, xeografía (coñecemento do medio natural e social e socias)
Decálogo de normas para a conservación (ética, educación para a cidadanía)
Manexo das distintas ferramentas  e características de materiais (informática e tecnoloxía)
….
 (4) Secuencia detallada de traballo

Preparación das saídas e preparación do proxecto
·         Elaboración dunha ficha na que o alumnado dé resposta a questións nas que nos permita saber o coñecemento que o grupo ten do percorrido a face re completar un tets inicial de autoavaliación de aspectos relevantes do percorrido. (individual)
·         Completar un tets inicial de autoavaliación de aspectos relevantes do percorrido e do coñecemento que teñen sobre a muralla, os edificios relixiosos, civís e demais patrimonio.
·         Traballar co Mapa Topográfico Nacional, escala 1:50.000, identificando o itinerario e as paradas, facendo medicións do itinerario na súa totalidade e dunha parada a outra coa axuda da escala, identificar e Localizar os elementos da paisaxe cos símbolos convencionais, buscar altitudes máximas e mínimas, as maiores pendentes a percorrer, distancias. (individual e por parellas)
·         Facer visitas virtuais con Google Earth (individual ou parelas)
·         Investigación na rede sobre a ruta e o patrimonio artístico-cultural, natural da cidade de Lugo (individual e pequenos grupos)
·         Identificación e localización dos elementos naturais, arqueolóxicos, monumentais, edificios civís, rúas, etc., (individual e pequenos grupos)
·         Traballar a toponimia (individual e pequenos grupos)
·         Elaborar en grupos un esquema para a posterior recollida da información e deseño dunha guía turística da zona: ruta a realizar, busca dun título atractivo, descrición do percorrido e as paradas, o máis bonito, o máis feo, o que aprendemos, selección de debuxos e fotos para ilustrar a guía, posible deseño dun cartel turístico de promoción da zona... (pequenos grupos)
·         Elaborar en grupos un esquema ou caderno de traballo que servirá de modelo para a posterior recollida de información e deseño dunha guía turística da cidade e un cartel turístico. (pequenos grupos)
Itinerarios didácticos
Saídas didácticas para estudiar o patrimonio da zona recollendo a información no caderno de campo elaborado para cada saída.

Grupo 1:
·         Enumerar e localizar os principais edificios civís e restos históricos de Lugo describindo as súas características principais.
·         Recoñecer os rasgos esenciais do barroco, románico, neoclásico etc a través dos edificios, esculturas, pinturas.
·         Describir a función que desempeñó cada edificio a lo largo de los años.
·         Interpretar mapas, planos, situando cada edificio no seu lugar.
·         Analizar críticamente algunha das problemáticas, enumerando os factores que inciden na súa conservación.
·         Utilizar as ferramentas TIC para a aprendizaxe, deseño e avaliación das aprendizaxes
·         Valorar o patrimonio de Lugo aportando accións para a súa conservación.

Grupo 2:
·         Localizar e situar as rúas do casco vello: Investigar sobre a procedencia do seu nome e nome antigo.
·         Investigar sobre a toponimia, carteis publicitarios.
·         Interpretar mapas, planos, situando cada rúa no seu lugar.
·         Analizar críticamente algunha das problemáticas, enumerando os factores que inciden na súa conservación.
·         Utilizar as ferramentas TIC para a aprendizaxe, deseño e avaliacón das aprendizaxes
·         Valorar o patrimonio aportando accións para a súa conservación.
Grupo 3:
·         Recoller restos do noso patrimonio inmaterial: lendas, literatura oral, ditos, refráns, etc.
·         Investigar sobre o patrimonio natural que posúe Lugo.
·         Utilizar as ferramentas TIC para a aprendizaxe, deseño e avaliacón das aprendizaxes
·         Valorar o patrimonio de Lugo aportando accións para a súa conservación.
Grupo 4:
·         Enumerar e localizar os principais monumentos e restos históricos relixiosos de Lugo describindo as súas características principais.
·         Recoñecer os rasgos esenciais do barroco, románico, neoclásico etc a través dos edificios, esculturas, pinturas de carácter relixioso.
·         Describir a función que desempeñó cada edificio a lo largo de los años.
Interpretar mapas, planos, situando cada edificio no seu lugar.
·         Analizar críticamente algunha das problemáticas, enumerando os factores que inciden na súa conservación.
·         Utilizar as ferramentas TIC para a aprendizaxe, deseño e avaliación das aprendizaxes
·         Valorar o patrimonio de Lugo aportando accións para a súa conservación.
*Poderán facer uso de cámaras dixitais, móbiles (segundo as normas de uso establecidas, gravadoras, tablets, etc.)
Traballo na aula
Traballo individual no que o alumnado presentará un informe nunha pequena presentación en, presentación PowerPoint sobre a realización do itinerario no abarcará aspectos: ruta seguida, o aprendido, o que máis gustou, dificultades atopadas, selección de fotos, esquemas, conclusións individuais anotadas no caderno de traballo.
Traballo en grupo: A partir da información recollida e traballada durante o itinerario elaborarán unha labor de síntese final:
·         Video, mural dixital cos monumentos e elementos característicos do patrimonio de Lugo con todas as gravaciones e fotografías do recorrido.
·         Elaboración dun decálogo con normas para defensa e contribución á conservación e mellora do noso patrimonio
·         Gravacións con entrevistas a personaxes da zona.
·         Elaboración dunha guía turística da cidade de Lugo
·         Deseño dunha web en ExeLearning, wiki, blog... na que subirán información sobre os aspectos traballados, decálogo, guía , mural dixital, galería de imaxes, videos, álbum fotográfico en Flick e mapa colaborativo en google Maps dos monumentos, edificios reperesentativos...
Actividade de valoración da saída: resposta a un cuestionario no que reflexe o grao de interese, duración, secuenciación, amenidade, valor como fonte histórica, artística, traballo individual, traballo grupal e propostas de mellora.

*O proxecto levarase a cabo coa resolución de pequenas tarefas.
Dentro de cada grupo nomearase un portavoz que recollerá a información de todo o grupo. Todo o mundo ten que aportar algo para que o grupo funcione e tamén para que a tarefa, a misión, a investigación se resolva e o posto do portavoz irase rotando mediante un sorteo aleatorio.
Como movementos de entrada incorporarei a visita ao centro dalgunha persoa que viva en Lugo (mellor alguén relacionado familiarmente co alumnado: abós , padres, tíos... Tamén podemos contar con técnicos dos museos, profesorado investigador, guías...) que poda darnos algunha charla sobre acontecementos, sucesos, curiosidades, etc sobre o patrimonio de Lugo.
Como movementos de saída ( faranse visitas, itinerarios didácticos para o seu estudio: busca de información, análise, síntese, recollida de información, traballo in situ, observación, respecto, conocimiento, colaboración, cooperación... Percorrerase a muralla, o casco histórico da cidade e tamén se visitará o novo museo interactivo e o Centro de interpretación da muralla que poseen abundante información para o proxecto


(4.1) Agrupamentos (traballo individual, parellas, pequeno grupo, gran grupo)
Segundo as diferentes actividades  o agrupamento será flexible.
Traballo individual no que o alumnado presentará un informe nunha pequena presentación en, presentación PowerPoint sobre a realización do itinerario no abarcará aspectos: ruta seguida, o aprendido, o que máis gustou, dificultades atopadas, selección de fotos, esquemas, conclusións individuais anotadas no caderno de traballo.
Traballo en grupo: A partir da información recollida e traballada durante o itinerario elaborarán unha labor de síntese final no que
·         Video, mural dixital cos monumentos e elementos característicos do patrimonio de Lugo con todas as gravaciones e fotografías do recorrido.
·         Elaboración dun decálogo con normas para defensa e contribución á conservación e mellora do noso patrimonio
·         Gravacións con entrevistas a personaxes da zona.
·         Elaboración dunha guía turística da cidade de Lugo
·         Deseño dunha web en ExeLearning, wiki, blog... na que subirán información sobre os aspectos traballados, decálogo, guía , mural dixital, galería de imaxes, videos, álbum fotográfico en Flick e mapa colaborativo en google Maps dos monumentos, edificios reperesentativos...
Traballo individual: Actividade de valoración da saída: resposta a un cuestionario no que reflexe o grao de interese, duración, secuenciación, amenidade, valor como fonte histórica, artística, traballo individual, traballo grupal e propostas de mellora

(4.2) Temporalización
O traballo desenvolverase ao longo dun trimestre podendo prorrogarse dependendo do desenvolvemento.

(4.3) Materiais e recursos
Ferramentas e materiais da web 2.0, grabadoras, móviles, cámara dixital,
Usaranse as ferramentas de Google para facer presentacións, redactar textos, crear formularios, gráficas e recollida de datos, wikis, blogs.
Google Earth para facer viaxes virtuais.
Google Maps para facer un mapa colaborativo con subida de información, imaxes, enlaces webs, vídeos do patrimonio artístico monumental de Lugo.
Glogster para facer un mural dixital.
Picasa e Flickr para aloxar imaxes.
Vímeo ou Youtube para aloxar vídeos e visionar outros.
Cmap Tools para facer esquemas e Dipity ou Timerime para liñas de tempo.
Moodle para recoller información e realizar avaliación.
Exelearning para facer unha lección con información textual, vídeos, galería de imaxes, etc.
Prezi para presentacións e Audacity para facer gravacións.
Proxector e encerado dixital para facer as exposicións.

Recursos na rede:
*A información obtida ten que ter licenza CC e terán que citar fontes, autorías e tipo de licenza. 

(5) Indicadores de éxito do proxecto
Definición de obxectivos,competencias, contidos e actividades a desenv olver ao longo do proxecto
·         Correlación entre estes elementos
·         Consecución dos obxectivos previstos
·         Recursos
Análise do desenvolvemento
·         Fases
·         Puntos críticos
·         Producto final acadado
Análise do impacto e satisfacción dos participantes
·         Cambios antes e despois
·         Grao de satisfacción
·         Satisfacción do resto do profesorado, familia, axentes externos

 (6) Estratexia de avaliacióne mecanismos de recollida de datos

FASE DE PREPARACIÓN

AXENTES  E
ASPECTOS A
AVALIAR
QUE
COMO
QUEN
ALUMNADO
PROFESORADO
FAMILIA/AXENTES EXTERNOS
ESCOLA


Cal
Cal Cal será a motivación ou punto de partida do proxecto?.
   Como determinaremos o tema do proxecto…
Pregunta clave: ¿Que nos interesa saber? 
Como se fará o estudo de concepcións previas do alumnado sobre o tema.
Pregunta clave: ¿Que sabemos?
Como se concretará a definición do  proxecto?.
Pregunta clave: Que queremos saber/facer?
Como se fará a procura de información?.
Pregunta clave: Que información precisamos?
Onde buscamos?
 Como se organizará o traballo?
  Cal será o plan de acción?.
Pregunta clave: ¿Como nos imos organizar?
Que tratamento se fará coa información recollida?
Pregunta clave: ¿Como realizaremos o traballo?
¿Que faremos coa información recollida?
 Como se fará a avaliación do aprendido?
Pregunta clave: ¿Que aprenderemos?


Remuíño de ideas

Formularios

Enquisas

Cuestionarios

Alumnado

Profesorado

Familia
Axentes externos

Escola

(autoavaliación e coavaliación)

AVALIACIÓN INICIAL

AXENTES  E
ASPECTOS A
AVALIAR
QUE
COMO
QUEN
ALUMNADO
Coñecementos
previos
Remuíño de ideas
Formularios
Enquisas

Alumnado
Profesorado
(autoavaliación e coavaliación)
PROFESORADO

Coñecementos
Previos, rol e traballo
en equipo
Coordinación co
profesorado implicado
Profesorado implicado
(autoavaliación e coavaliación)
FAMILIA/AXENTES EXTERNOS

Implicación e participación
Explicación do proxecto nas reunión.
Sondaxe dos posibles recursos (saídas, expertos…)
Formularios
Recollida de información en actas
Profesorado titor ou de área
Familia/axente externo

(heteroavaliación)
ESCOLA
Organización dos recursos:
·        Humáns
·        Materiais
·        Espazos
Coordinación do profesorado implicado na información ao claustro.
Organización xeral de actividades
Recollida de información en actas
Equipo docente

AVALIACIÓN DO PROCESO

AXENTES E
ASPECTOS A
AVALIAR
QUE
COMO
QUEN
ALUMNADO
Propostas realizadas e pendentes
Novas aprendizaxes
Organización da aula
Organización das saídas
Traballos
Coñecementos
Traballo grupal
Diario  de aprendizaxe
Portafolio
Cadernos de campo
Plantillas de observación
Rúbrica
Alumnado
Profesorado
(autoavaliación e coavaliación)
PROFESORADO

Propostas realizadas e pendentes
Novas aprendizaxes

Diarios
Rexistro de participación e implicación do alumnado
Observación

Profesorado implicado
(autoavaliación e coavaliación)
FAMILIA/AXENTES EXTERNOS

Implicación e participación
Aportación de información, materiais
Colaboración (saídas, charlas…)
Recollida de información en actas
Profesorado titor
Familia/axente externo

(heteroavaliación)
ESCOLA
Organización dos recursos:
·        Humáns
·        Materiais
·        Espazos

Seguimento nas distintas reunións de departamento
Recollida de información en actas
Equipo docente
AVALIACIÓN FINAL

AXENTES E
ASPECTOS A
AVALIAR
QUE
COMO
QUEN
ALUMNADO
Que aprendemos
Recompilación de coñecementos, materiais, traballos elaborados…
Rúbrica
Cuestionarios
Enquisas
Listas de control
Análise de documentos
Demostracións
Alumnado
Profesorado
PROFESORADO

Os meus aprendizaxes
Revisión da  programación
Práctica educativa
Traballo en equipo

Programación
Rexistro indicadores finais
Recollida coñecementos e materiais finais
Elaboración memoria
Análíse en reunión de departamentos
Profesorado implicado

FAMILIA/AXENTES EXTERNOS

Implicación e participación
Valoración en reunión de aula
Enquisa final
cuestionarios
Profesorado titor
Familia/axente externo
(heteroavaliación)
ESCOLA
Organización dos recursos:
·        Humáns
·        Materiais
·        Espazos
Memoria dos aspectos máis significativos
Equipo docente
AVALIACIÓN DO PROXECTO
PROXECTO
Definición de obxectivos,competencias, contidos e actividades a desen
v olver ao longo do proxecto
·        Correlación entre estes elementos
·        Consecución dos obxectivos previstos
·        Recursos
Instrumentos
°         Cuestionarios
°         Enquisas
°         Entrevistas

Análise do desenvolvemento
·        Fases
·        Puntos críticos
·        Producto final acadado
Instrumentos
°         Cuestionarios
°         Enquisas
°         Entrevistas
°         Rúbrica

Análise do impacto e satisfacción dos participantes
·        Cambios antes e despois
·        Grao de satisfacción
·        Satisfacción do resto do profesorado, familia, axentes externos
Instrumentos
°         Cuestionarios
°         Enquisas
°         Entrevistas

Unha rúbrica par ao meu proxecto


AVALIACIÓN DO TRABALLO GRUPAL
CRITERIOS
BAIXO (10)
ACEPTABLE (15)
BEN (25)
MOI BEN (50)
PUNTOS
PROCURA DA INFORMACIÓN SOBRE O PATRIMONIO DE LUGO
Escasa e descoñécese a súa orixe

A información pode valer, pero non se utilizan as fontes recomendadas aínda que se recoñece a súa orixe.
Amósase interese por presentar a información e algunas fontes son apropiadas. Recoñécese case a totalidada das fontes
Amósase interese por presentar a información e as fontes son as axeitadas para a presentación dos contidos. Cítanse as fontes dos contidos con licenza CC.

ELABORACIÓN DE CONTIDOS
Os contidos son copia das fontes. Non hai elaboración.

Pouca elaboración dos contidos e o traballo non se axeita ao pedido.

Os contidos aparecen ben elaborados e adáptanse aos requisitos.
Contidos ben elaborados.  A información e variada e amplia.
Adaptación aos requisitos.

ORGANIZACIÓN DE CONTIDOS
Confuso, inconexo e sen organización clara.
Recóllense contidos, pero non existe conexión entre eles.
A organización é correcta. Os contidos están relacionados entre sí e ordenados.
Amósase un correcta planificacón e secuencia lóxica e clara dos contidos.

REDACCIÓN
Hai moitos errores de gramática, ortografía ou puntuación
Hai bastantes errores de gramática, ortografía ou puntuación
Case non hai errores de gramática, ortografía ou puntuación
Non hai errores de gramática, ortografía ou puntuación.

VOCABULARIO
O alumnado non comprende nin  emprega correctamente o vocabulario específico de cada materia ou área.
O alumnado comprende, pero  non emprega correctamente o vocabulario específico de cada materia ou área.
O alumnado comprende e emprega correctamente algunos termos específicos de cada materia ou área.
O alumnado comprende e emprega correctamente o vocabulario específico de cada materia ou área.

PRESENTACIÓN DOS CONTIDOS
Descuidada e pouco atractiva
Correcta , pero pouco atractiva.
Axeitada e audiovisual
Ben traballada e visualmente atractiva

UBICACIÓN NO ESPACIO TEMPORAL
Non saben ubicar correctamente no espacio e no tempo o tema tratado. Non os relacionan con outros e descoñecen a interpretación dos gráficos.
Fan referencuas sobre cándo e onde se produxeron os acontecementos, pero non os relaciona con outros nin utiliza gráficos.
Ubican no espacio e no tempo o tema relacionándooo correctamente con outros.. Utilizan algún tipo de gráficos de deseño e elementos visuais para completalo.
Ubican correctamente no espacio e no tempo o tema relacionándooo correctamente con outros.. Utilizan gráficos de deseño, elementos visuais para completalo.

EXPLICACIÓN MULTICAUSAL
Non comprenden e non explicar as diferentes causas que influíron no tema nin as súas consecuencias.
Comprenden e saben explicar algunas  causas que influíron no tema a tratar, pero non establecen relación lóxicas, nin extraen consecuencias.
Comprenden e saben explicar as diferentes causas que influíron no tema a tratar, establecen relación lóxicas, peron non extraen consecuencias.
Comprenden e saben explicar as diferentes causas que influíron no tema a tratar, establecen relación lóxicas e extraen consecuencias.

MANEXO E EMPREGO DAS TIC E DA REDE
Non utilizan recursos TIC.
Necesitan axuda constante para utilizar as ferramentas e navegar polar rede.
Utilizan recursos TIC e de forma pouco axeitada.
Necesitan certa axuda para navegar  pola rede.
Utilizan abundantes recursos TIC e de forma  axeitada.
Non necesitan axuda para navegar pola rede.
Utilizan con  éxito as ferramentas  TIC propostas e a presentación é correcta.
Non necesitan axuda para navegar pola rede.

TRABALLO EN CLASE E EN GRUPO
Non aproveitan o tempo en clase.
 Non existe coordinación. É una suma de traballos individuais.
Sen relación entre as sección do traballo.  Non hai colaboracón entre os membros do grupo.
Aproveitan de forma irregular o tempo en clase.
Existe una pequeña coordinación entre os membros do grupo e non sempre traballan de forma colaborativa.

Aproveitan o tempo en clase. As tarefas están elaboradas e traballar colaborativamente.

Aproveitan o tempo en clase. Existe interrelación dos contidos e traballan colaborativamente de forma activa aportando solucións.

PRAZO TEMPORAL
O grupo remata o traballo máis de dous días despois do prazo establecido.
O grupo remata o traballo dous días despois do  prazo establecido.
O grupo remata o traballo un día despois do prazo establecido.
O grupo remata o traballo no prazo establecido.

FONTES, AURTORIA E LICENZAS
Non citan fontes autoría e tipo de licenzas
Citan fontes autoría e tipo de licenzas algunas veces
Citan fontes autoría e tipo de licenzas bastantes veces
Citan fontes autoría e tipo de licenzas

AVALIACIÓN DA EXPOSICIÓN ORAL
CRITERIOS
BAIXO (10)
ACEPTABLE (15)
BEN (25)
MOI BEN (50(
PUNTOS
EXPOSICIÓN
Pouco clara e incomprensible.A velocidadeé indaecuada e entonan de forma incorrecta.

Clara e comprensible.
A velocidade é adecuada, pero entonan incorrectamente.

A velocidade é inadecuada, pero entonan correctamente. Fluída.
Síguese con interese.
Emprega vocabulario fluído.   A velocidadeé adecuada e a entonación é correcta. Esperta interese. Complementa con outros materiais de apoio.

MATERIAIS DE APOIO
Escasos e non axeitados

Axeitados, pero sen saber aproveitar ben

Axeitados e axudaron a entender a exposición do traballo..
Interesantes, atractivos e complementaron a exposición.


TRABALLO EN GRUPO
Individualista

Non estivo ben planificado

Todos os menbros amosan conexiós cos contidos globais.

O traballo exposto amosa coordinación, ben estructurado e traballo en grupal.AVALIACIÓN DO TRABALLO INDIVIDUAL
CRITERIOS
BAIXO (10)
ACEPTABLE (15)
BEN (25)
MOI BEN (50(
PUNTOS
APORTACIÓN AO GRUPO
Moi pouca impliación no traballo e tendencia a obstaculizalo

Implicación media no traballo en grupo

Boa implicación
Participa e aporta ideas.

Moi boaa implicación. Participa e aporta ideas.
Promove o traballo.


ACTITUDE PARA O TRABALLO
Pasividade. Obstaculiza o traballo.

En xeral participa no traballo.

Participación activa. Boa actitude

Moi boa implicación
Coordina o traballo

COÑECEMENTO E REPECTO POLO PATRIMONIO DE LUGO
Non distingue  conceptos e os tipos de patrimonio e non amosa interese polo seu respeto e conservación..
Distingue  tipos e  algunos conceptos de patrimonio e amosa interese polo respeto e conservación.
Distingue  tipos e  bastantes conceptos de patrimonio e amosa interese polo respeto e conservación
Distingue  tipos e  os conceptos de patrimonio e amosa interese e aporta recursos e solución  polo respeto e conservación.

MANEXO E EMPREGO DAS TIC E DA REDE
Non utilizan recursos TIC.
Necesitan axuda constante para utilizar as ferramentas e navegar polar rede.
Utilizan recursos TIC e de forma pouco axeitada.
Necesitan certa axuda para navegar  pola rede.
Utilizan abundantes recursos TIC e de forma  axeitada.
Non necesitan axuda para navegar pola rede.
Utilizan con  éxito as ferramentas  TIC propostas e a presentación é correcta.
Non necesitan axuda para navegar pola rede.

FONTES, AURTORIA E LICENZAS
Non cita fontes autoría e tipo de licenzas
Cita  fontes autoría e tipo de licenzas algunas veces
Cita fontes autoría e tipo de licenzas bastantes veces
Cita fontes autoría e tipo de licenzas

Marta Arias López
Licenza CC BY-NC-SA


No hay comentarios:

Publicar un comentario